اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 قابل توجه کليه اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد


در راستاي افزايش تعاملات بين المللي و ارتقاء جايگاه علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، معـاونت پژوهش و فنـاوري دانشگاه از برگـزاري همـايش‌هاي بين       المللي با پوشش هزينه‌هاي دعوت از اساتيد و محققين برجسته جهاني حمايت مالي مي‌نمايد.

ضمنا به منظور پاسداشت زحمات و خدمات دبيران همايش‌هاي بين المللي، اين عزيزان در اولين سفر علمي خارجي خود تحت حمايت ويژه اين معاونت با پرداخت دو برابر هزينه‌هاي مربوطه قرار خواهند گرفت.

 همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396 


 همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395 

 

  همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394 

 

همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393

 

 

 

 

منوی اصلی