تماس با ما (اعتبار بخشی)

تماس با ما

دبیر خانه ستاد اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه

رئیس اداره اعتبار بخشی: دکتر مریم طائفی

کارشناس روابط بین الملل: ناهید حسین زاده

 38430634

آدرس پست الکترونیک: iac[at]mums.ac.ir

  

System.String[]

متخصصان ایرانی غیر مقیم

خراسان بزرگ

تحصیل در ایران

پایگاه اساتید غیرمقیم

تفاهم نامه های دانشگاه