فرم های حوزه آموزش


فرم های حوزه آموزش

 

در این بخش می توانید به تفکیک حوزه های (دانشکده) و ستاد فرم های خام خودارزیابی مربوطه در حوزه آموزش را دریافت نمایید. برای این کار کافی است بر لینک هر یک از موارد زیر کلیک نمایید.

*خودارزیابی

    - فرم خودارزیابی دانشکده ها          

    - فرم خودارزیابی مدیریت های ستادی

                   پردیس بین الملل           

                   اداره هماهنگی مراکز تحقیقاتی          

*مستندات

   - فرم جمع آوری مستندات        

*طرح بهبود

    - فرم طرح بهبود        

 

 

System.String[]

متخصصان ایرانی غیر مقیم

خراسان بزرگ

تحصیل در ایران

پایگاه اساتید غیرمقیم

تفاهم نامه های دانشگاه