فرم های حوزه پژوهش


فرم های حوزه پژوهش

 

در این بخش می توانید به تفکیک حوزه های (دانشکده) و ستاد فرم های خام خودارزیابی مربوطه در حوزه پژهوش را دریافت نمایید. برای این کار کافی است بر لینک هر یک از موارد زیر کلیک نمایید.


خودارزیابی

      - فرم خودارزیابی دانشکده ها (فاقد فرم)

      - فرم خودارزیابی مدیریت های ستادی

                         امور اداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه                          

                        کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه                          

    cialis                    مدیریت عمومی معاونت پژوهشی                         

*مستندات

      - فرم جمع آوری مستندات   

*طرح بهبود

     - فرم طرح بهبود   

 
 
 
 

 

System.String[]

متخصصان ایرانی غیر مقیم

خراسان بزرگ

تحصیل در ایران

پایگاه اساتید غیرمقیم

تفاهم نامه های دانشگاه