شرایط و ضوابط استفاده از دوره فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي

شرایط پذیرش

1-     استخدام پیمانی قطعی یا رسمی

2-     5 سال سابقه عضویت هیات علمی بصورت تعهدات و غیر آن

3-     از هرگروه حداکثر 10درصد/ حداقل یک نفر برای گروه های کمتر از 10 نفر

4-     عدم وجود تعهدات قانونی

5-     صدور ترفیع سالانه در دو سال اخیر

6-      عدم وجود حکم انضباطی در دانشگاه در 2 سال اخیر

7-     عدم وجود سابقه تخلف بژوهشی منجر به حکم در 2 سال اخیر

8-     جز در موارد ضروری و مورد نیاز دانشگاه به تشخیص کمیته فرصت، فاصله دو فرصت مطالعاتی باید حداقل 3 سال باشد

مدارک مورد نیاز

1-     نامه پذیرش ( لازم است که طول مدت دوره و تاریخ شروع و خاتمه در نامه پذیرش مشخص شده باشد)

2-     فرم تکمیل شده درخواست فرصت مطالعاتی

3-     CV

4-     آخرین حکم کارگزینی

ضوابط و مراحل انجام کار

ضوابط:

ماده 1: بررسی فقط دو نوبت در سال خواهدبود. متقاضی مکلف است برنامه ریزی زمانی سفر خود را براساس تقویم جلسات فرصت تنظیم نماید.

ماده 2: مستندات و موافقت گروه و دانشکده باید حداقل یکماه قبل از جلسه به مدیریت روابط بین الملل رسیده باشد.

ماده 3: در هرنوبت نیمی از سهمیه های سالانه تخصیص می یابد.

ماده 4: سهیمیه مازاد هرنیمسال به نیمسال بعدی منتقل میشود.

ماده 5: متقاضی موظف است بصورت حضوری در جلسه فرصت حاضر شده و طی 10 دقیقه از پروپوزال فرصت خود دفاع نماید.

مراحل انجام کار

1-     دریافت پذیرش از دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی خارج از کشور

2-     ارائه درخواست به مدیر گروه مربوطه

3-     اعلام موافقت با دوره از مدیر گروه به دانشکده مربوطه

4-     اعلام موافقت دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه

5-     طرح در جلسه کمیته فرصت مطالعاتی دانشگاه

توضیحات

 1. انتخاب مازاد تقاضا بر اساس الویت دانشگاه و نظر کمیته فرصت مطالعاتی خواهد بود.

2. طول مدت دوره فرصت مطالعاتی حد اقل 3 ماه و حداکثر 12 ماه می باشد.

3. استفاده كننده لازم است در مدت استفاده از دوره هر سه ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش پيشرفت مطالعه و پژوهش اقدام نمايد.

4. استفاده كننده لازم است حداكثر 2 ماه پس از پايان دوره گزارش جامع فعاليت هاي علمي و پژوهشي خود در طول دوره را به دانشگاه تسليم نمايد.

5. استفاده کننده پس از بازگشت نسبت به ارائه دستاوردهاي خود در عرصه مورد مطالعه به صورت تهيه و ارائه گزارش كامل به صورت مكتوب و يا لوح­ فشرده جهت درج در كتابخانه, ارائه سخنراني در مجامع علمي داخل كشور به ويژه دوره هاي آموزش مداوم / بازآموزي و غيره, ارائه سخنراني در همايش اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه محل خدمت ... اقدام نمايد و تسويه حساب كامل استفاده كننده موكول به انجام مراحل فوق خواهد بود.

System.String[]System.String[]

متخصصان ایرانی غیر مقیم

خراسان بزرگ

تحصیل در ایران

پایگاه اساتید غیرمقیم

تفاهم نامه های دانشگاه