دکترای تخصصی بالینی

ردیف

دانشکده

رشته

مدرک

1

پزشکی

زنان و مامایی

تخصص بالینی

2

پزشکی

گوش و حلق و بینی

تخصص بالینی

3

پزشکی

بیماری های داخلی

تخصص بالینی

4

پزشکی

جراحی کلیه و مجاری ادرار

تخصص بالینی

5

پزشکی

آسیب شناسی

تخصص بالینی

6

پزشکی

رادیولوژی

تخصص بالینی

7

پزشکی

چشم پزشکی

تخصص بالینی

8

پزشکی

بیماری های عفونی و گرمسیری

تخصص بالینی

9

پزشکی

بیماری های قلب و عروق

تخصص بالینی

10

پزشکی

هوشبری

تخصص بالینی

11

پزشکی

جراحی عمومی

تخصص بالینی

12

پزشکی

بیماری های پوست

تخصص بالینی

13

پزشکی

رادیوتراپی

تخصص بالینی

14

پزشکی

جراحی مغز و اعصاب

تخصص بالینی

15

پزشکی

روانپزشکی

تخصص بالینی

16

پزشکی

پزشکی هسته ای

تخصص بالینی

17

پزشکی

ارتوپدی

تخصص بالینی

18

پزشکی

اطفال

تخصص بالینی

19

پزشکی

پزشکی اجتماعی

تخصص بالینی

20

پزشکی

طب اورژانس

تخصص بالینی

21

پزشکی

بیماری های قلب و عروق

تخصص بالینی

22

پزشکی

طب کار

تخصص بالینی

23

پزشکی

تغذیه بالینی

تخصص بالینی

24

دندان پزشکی

آسیب شناسی دهان

تخصص

25

دندان پزشکی

دندان پزشکی اطفال

تخصص

26

دندان پزشکی

پروتز

تخصص

27

دندان پزشکی

جراحی لثه

تخصص

28

دندان پزشکی

اورتودنسی

تخصص

29

دندان پزشکی

دندان پزشکی ترمیمی

تخصص

30

دندان پزشکی

معالجه ریشه

تخصص

31

دندان پزشکی

بیماری های دهان

تخصص

32

دندان پزشکی

رادیولوژی دهان و ماگزیوفاسیال

تخصص

33

دندان پزشکی

جراحی دهان و ماگزیوفاسیال

تخصص

System.String[]System.String[]

متخصصان ایرانی غیر مقیم

خراسان بزرگ

تحصیل در ایران

پایگاه اساتید غیرمقیم

تفاهم نامه های دانشگاه