فلوشیپ

ردیف

دانشکده

رشته

مدرک

1

پزشکی

قرنیه

فلوشیپ

2

پزشکی

ویتره و ریتن

فلوشیپ

3

پزشکی

سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

فلوشیپ

4

پزشکی

چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم

فلوشیپ

5

پزشکی

اندویورولوژی

فلوشیپ

6

پزشکی

اینترنشنال کاردیولوژی

فلوشیپ

7

پزشکی

انکولوژی زنان

فلوشیپ

8

پزشکی

بیهوشی قلب

فلوشیپ

9

پزشکی

مراقبت های ویژه اطفال

فلوشیپ

10

پزشکی

اقدامات مداخله ای قلب بزرگسالان

فلوشیپ

11

پزشکی

بیماری های قرنیه و خارج چشمی

فلوشیپ

12

پزشکی

ناباروری

فلوشیپ

13

پزشکی

رینولوژی

فلوشیپ

14

پزشکی

اکوکاردیوگرافی

فلوشیپ

15

پزشکی

رادیولوژی مداخله ای

فلوشیپ

System.String[]System.String[]

متخصصان ایرانی غیر مقیم

خراسان بزرگ

تحصیل در ایران

پایگاه اساتید غیرمقیم

تفاهم نامه های دانشگاه