کارشناسی و دکترای حرفه ای

 

  

ردیف

دانشکده

رشته

مدرک

1

پزشکی

پزشکی

دکترای حرفه ای

2

دندان پزشکی

دندان پزشکی

دکترای دندان پزشکی

3

دارو سازی

دارو سازی

دکترای داروسازی

       

4

پیراپزشکی

فیزیوتراپی

کارشناسی

5

پیراپزشکی

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

6

پیراپزشکی

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

7

پیراپزشکی

تکنولوژی رادیولوژی

کارشناسی

8

پیراپزشکی

تکنولوژی رادیولوژی

کارشناسی

9

پیراپزشکی

بینایی سنجی

کارشناسی

10

پیراپزشکی

ثبت اطلاعات و امار پزشکی

کارشناسی

11

پیراپزشکی

فناوری اطلاعات سلامت

کارشناسی

12

پیراپزشکی

گفتار درمانی

کارشناسی

       

13

پرستاری و مامایی

پرستاری

کارشناسی

14

پرستاری و مامایی

پرستاری

کارشناسی

15

پرستاری و مامایی

اورژانس پزشکی

کارشناسی

16

پرستاری و مامایی

مامایی

کارشناسی

17

پرستاری و مامایی

اطاق عمل

کارشناسی

18

پرستاری و مامایی

اطاق عمل

کارشناسی

19

پرستاری و مامایی

هوشبری

کارشناسی

20

پرستاری و مامایی

هوشبری

کارشناسی

       

21

بهداشت

بهداشت عمومی

کارشناسی

22

بهداشت

بهداشت عمومی

کارشناسی

23

بهداشت

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی

24

بهداشت

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی

25

بهداشت

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی

26

بهداشت

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی

 

متخصصان ایرانی غیر مقیم

خراسان بزرگ

تحصیل در ایران

پایگاه اساتید غیرمقیم

تفاهم نامه های دانشگاه