دوره های پسا دکترا

ردیف

دانشکده

رشته

مدرک

1

پزشکی

ارتوپدی و پزشکی استخوان و عضله

پسا دکترا

2

پزشکی

پزشکی مولکولی

پسا دکترا

3

پزشکی

آمار حیاتی در تغذیه و علوم پزشکی

پسا دکترا

4

پزشکی

نوآوری در درمان سرطان

پسا دکترا

5

پزشکی

آنکولوژی

پسا دکترا

6

پزشکی

نوتریژنومیک و نوتریژنتیک

پسا دکترا

7

پزشکی

غنی سازی لبنیات با ویتامین دی

پسا دکترا

8

پزشکی

تحقیقات در دیابت

پسا دکترا

9

داروسازی

حس گرهای  حیاتی بر پایه اپتامر برای  تتراسیکلین

پسا دکترا

 

متخصصان ایرانی غیر مقیم

خراسان بزرگ

تحصیل در ایران

پایگاه اساتید غیرمقیم

تفاهم نامه های دانشگاه