کارشناسی ارشد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ردیف

دانشکده

رشته

مدرک

1

پزشکی

تشریح

کارشناسی ارشد

2

پزشکی

فیزیک پزشکی

کارشناسی ارشد

3

پزشکی

انگل شناسی

کارشناسی ارشد

4

پزشکی

میکروب شناسی

کارشناسی ارشد

5

پزشکی

فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

6

پزشکی

ایمونولوژی پزشکی

کارشناسی ارشد

7

پزشکی

خون شناسی

کارشناسی ارشد

8

پزشکی

بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد

9

پزشکی

ژنتیک انسان

کارشناسی ارشد

10

پزشکی

آموزش پزشکی

کارشناسی ارشد

11

پزشکی

علوم تغذیه

کارشناسی ارشد

12

پزشکی

اطلاعات پزشکی

کارشناسی ارشد

13

پزشکی

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

کارشناسی ارشد

14

پزشکی

ویروس شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد

15

پزشکی

قارچ شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد

16

پزشکی

سیستم اموزش بهداشت جامعه نگر

کارشناسی ارشد

17

پزشکی

پزشکی خانواده

کارشناسی ارشد

18

پزشکی

بیولوژی مولکولی

کارشناسی ارشد

19

پزشکی

تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

کارشناسی ارشد

20

پرستاری و مامایی

پرستاری

کارشناسی ارشد

21

پرستاری و مامایی

مامایی

کارشناسی ارشد

22

پرستاری و مامایی

پرستاری مراقبت ویژه

کارشناسی ارشد

23

پرستاری و مامایی

پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

کارشناسی ارشد

24

پرستاری و مامایی

مشاوره در مامایی

کارشناسی ارشد

25

پرستاری و مامایی

پرستاری سالمندان

کارشناسی ارشد

26

پرستاری و مامایی

پرستاری جراحی- داخلی

کارشناسی ارشد

27

پرستاری و مامایی

پرستاری بهداشت جامعه

کارشناسی ارشد

28

پرستاری و مامایی

پرستاری اطفال

کارشناسی ارشد

29

پرستاری و مامایی

پرستاری روانپزشکی

کارشناسی ارشد

30

بهداشت

آمار حیاتی

کارشناسی ارشد

31

بهداشت

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

32

بهداشت

آموزش سلامت

کارشناسی ارشد

33

بهداشت

مدیریت مراقبت بهداشت

کارشناسی ارشد

34

داروسازی

حس گرهای  حیاتی بر پایه اپتامر برای  تتراسیکلین

کارشناسی ارشد

35

داروسازی

سم شناسی

کارشناسی ارشد

36

داروسازی

روغن ها و مواد فرار

کارشناسی ارشد

37

علوم پیراپزشکی

بینایی سنجی

کارشناسی ارشد

 

Please publish modules in offcanvas position.