دکترای تخصصی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ردیف

دانشکده

رشته

مدرک

1

پزشکی

تشریح

دکترای تخصصی

2

پزشکی

فیزیک پزشکی

دکترای تخصصی

3

پزشکی

دارو شناسی

دکترای تخصصی

4

پزشکی

فیزیولوژی

دکترای تخصصی

5

پزشکی

ایمنی شناسی پزشکی

دکترای تخصصی

6

پزشکی

بیوشیمی بالینی

دکترای تخصصی

7

پزشکی

علوم تغذیه

دکترای تخصصی

8

پزشکی

باکتری شناسی پزشکی

دکترای تخصصی

9

پزشکی

انفورماتیک پزشکی

دکترای تخصصی

10

پزشکی

بیوتکنولوژی پزشکی

دکترای تخصصی

11

پزشکی

پزشکی مولکولی

دکترای تخصصی

12

پزشکی

ژنتیک پزشکی

دکترای تخصصی

13

پزشکی

میکروب شناسی

دکترای تخصصی

14

پزشکی

زیست شناسی مولکولی

دکترای تخصصی

15

پزشکی

تحقیقات در دیابت

دکترای تخصصی

16

پزشکی

رگ تراپی در بیماری ها

دکترای تخصصی

17

دندان پزشکی

بهداشت دهان و دندان پزشکی جامع نگر

دکترای تخصصی

18

دارو سازی

فارماسیوتیکس

دکترای تخصصی

19

دارو سازی

بیوتکنولوژی دارویی

دکترای تخصصی

20

دارو سازی

سم شناسی

دکترای تخصصی

21

دارو سازی

نانوتکنولوژی دارویی

دکترای تخصصی

22

دارو سازی

کنترل دارو

دکترای تخصصی

23

دارو سازی

فارماکوگنوزی

دکترای تخصصی

24

دارو سازی

داروسازی سنتی

دکترای تخصصی

25

دارو سازی

شیمی دارویی

دکترای تخصصی

26

دارو سازی

حس گرهای حیاتی بر پایه اپتامر برای تتراسیکلین

دکترای تخصصی

27

دارو سازی

روغن ها و مواد فرار

دکترای تخصصی

28

پرستاری و مامایی

پرستاری

دکترای تخصصی

29

پرستاری و مامایی

بهداشت باروری

دکترای تخصصی

30

پزشکی سنتی

پزشکی سنتی ایران

دکترای تخصصی

31

علوم پیراپزشکی

بینایی سنجی

دکترای تخصصی

 
 

دکترای پژوهشی

ردیف

دانشکده

رشته

1

مرکز تحقیقات بوعلی

پزشکی هسته ای

2

مرکز تحقیقات بوعلی

ایمنی شناسی

3

مرکز تحقیقات بوعلی

نانوتکنولوژی دارویی

4

مرکز تحقیقات بوعلی

سم شناسی

5

مرکز تحقیقات بوعلی

بیوتکنولوژی

6

مرکز تحقیقات بوعلی

نانوتکنولوژی 

7

مرکز تحقیقات بوعلی

علوم دارویی 

8

مرکز تحقیقات بوعلی

پیشگیری بیماری های قلبی

9

مرکز تحقیقات بوعلی

آلرژی 

10

مرکز تحقیقات بوعلی

پزشکی هسته ای

Please publish modules in offcanvas position.